2103314536 Δημητσάνας 42, Αμπελόκηποι aplaw.mediator@gmail.com

 

Η πολυετής πείρα μας και η έντονη δραστηριοποίηση, μας έχει προσδώσει μια σημαντική εμπειρία και γνώση στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Εκπροσωπούμε με εξαιρετική επιτυχία τα συμφέροντα των εντολέων μας τόσο Δικαστικά όσο και εξωδικαστικά.

 

Ειδικότερα δραστηριοποιούμαστε στους ακόλουθους κλάδους Δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

 Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

 Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

 Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Εισηγήσεις

Φωτογραφίες